Общи условия

Настоящите Общи условия („общи условия“) регламентират отношенията между „Евроскип“ ООД, с ЕИК 206359752 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. Северна Индустриална зона, бул./ул. Складова база Евроскип, (наричано по-долу „Евроскип“) и посетителите на интернет страницата: evroskip.bg (наричана по-долу „Сайт“ или „Платформата“), по повод услугите, предоставяни посредством нейното използване.

Моля преди да използвате Платформата, прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за неговото използване.

1. ДЕФИНИЦИИ

За целите на използване на Платформата, използването на следните термини ще има следното значение:

Адмнистратор – „Евроскип“ ООД, с ЕИК 206359752 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. Северна Индустриална зона, бул./ул. Складова база Евроскип Продавач – „Евроскип“ ООД, с ЕИК 206359752 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. Северна Индустриална зона, бул./ул. Складова база Евроскип;Клиент/потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на evroskip.bg по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда и да изпрати запитване и др.

Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача стоки и услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

2. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

2.1. Платформата е корпоративен сайт  за презентиране парфюмерийно-козметични изделия и стоки , собственост на Продавача.

2.2. С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между Евроскип от една страна, като администратор на Платформата и потребителите, в качеството на ползватели на съответните услуги.

2.2. Платформата предоставя възможност на потребителите да извършват запитване за оферта за  съответните стоки.

2.3. Потребителят следва изрично да се съгласи с настоящите Общи условия, както и с допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти при ползване на Платформата. Тези общи условия се прилагат при първоначален достъп до Платформата и услугите и имат обвързваща и задължителна сила на договорно споразумение, приложимо за всички версии и устройства, от които са достъпни услугите на Платформата.

2.4.   За да може да използва услугите в Платформата, всеки потребител следва да изрично да приеме настоящите Общи условия. Това приемане се извършва чрез маркиране на полето „Съгласен съм с общите условия за ползване”, при отправяне на запитване към потребителя дали приема Общите условия за използване на Платформата.

2.5. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие (кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер) от негова страна, или запазване на пасивно поведение (ненапускане на заредената в браузъра страница), след като Платформата е заредена в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване. Активно е всяко действие, с което се селектира актвина връзка (линк), банер, снимка или бутон, изпълняващ определена команда и удостоверяващ конкретно волеизявление на потребителя.

2.6. Потребителят заявява, че с използването на Платформата има правото, пълномощията и дееспособността да сключва и да бъде обвързан с настоящите условия.

2.7. Евроскип си запазва правото по всяко време да променя условията за ползване на Платформата чрез публикуване на нови правила, промяна на стари такива или модификация на интерфейса. Потребителите се задължават да следят внасяните в общите условия промени. С по-нататъшно ползване на Платформата след внасяне на промени в условията потребителят автоматично се съгласява с новите условия.

2.8. Потребителят има право да използва услугите на Платформата единствено за лични/нетърговски цели.

3. ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ

3.1. Услугите в Платформата са предназначени за Потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки, както и от правосубектни юридически лица и организации, създадени и/или действащи в съответствие с българското законодателство.

3.2. Потребителите, които осъществяват достъп до Платформата от други територии, извън България са отговорни за своите действия в съответствие с всички приложими местни закони на територията, от която се осъществява достъп до Платформата.

3.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане на Потребител за създаване на регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в общите условия.

4. ЗАЯВКА ЗА ОФЕРТА

4.1. Продуктите, от които потребителят се интересува следва да бъдат добавени от него в неговата „ОФЕРТА”.

4.2. Добавянето на определена стока в „ОФЕРТА” става чрез натискане на наименованието или снимката на конкретния продукт и след това натискане на бутона „ДОБАВИ В ОФЕРТА”.

4.3. За да прегледа продуктите в „ОФЕРТАТА” си потребителят трябва да натисне бутона „КЪМ ОФЕРТАТА”.

4.4. Заявките за оферта за стоки се извършват чрез попълване на специален формуляр, намиращ се на Платформата.

4.7. При попълването на заявката за оферта ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да представи вярна и точна информация.

4.8. Запитването за оферта е направено с натискане на бутона „ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА“.

4.9. При изпращане на запитване за оферта на e-mail адресът, който е посочил, до потребителят ще бъде изпратено писмо, което съдържа номера и датата на запитването, както и нейното съдържание. Това е потвърждение за успешно записана заявка.

5. ПРАВА ВЪРХУ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

5.1. Съдържанието в ПЛАТФОРМАТА – бази данни, текстове, снимков материал, графики и други е защитено с авторски права и сродни на тях права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, както и с права, закриляни от Закона за марките и географските означения, с носители АДМИНИСТРАТОРА  и/или на неговите партньори и доставчици.

5.2. Нито една част от ПЛАТФОРМАТА не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на носителя на съответното право на интелектуална собственост – АДМИНИСТРАТОРА и/или неговите партньори и доставчици. Всяко неправомерно използване на съдържанието на ПЛАТФОРМАТА ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите приложими действащи закони в Република България.

5.3. Новините в ПЛАТФОРМАТА са предназначени само за лична информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Употребата им за други цели като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма, без изричното писмено одобрение на АДМИНИСТРАТОРА, е непозволено.

6. НЕДОПУСТИМИ ДЕЙСТВИЯ

6.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва действия, които нарушават общоустановени правила за общуване.

6.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва злоумишлени действия – разпространяване на вируси и други действия, нарушаващи права или интереси на АДМИНИСТРАТОРА и/или на трети лица.

7. ЛИЧНИ ДАННИ И ТЯХНАТА ЗАЩИТА

7.1. АДМИНИСТРАТОРЪТ е администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

7.2. ПЛАТФОРМАТА гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредством попълнени запитвания за оферта или форма за контакт. Разкриване на тази информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

7.3. АДМИНИСТРАТОРЪТ може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на ПЛАТФОРМАТА, за да изготвя вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании.

7.4. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни.

7.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до АДМИНИСТРАТОРА на посочените в САЙТА адрес и e-mail за контакти.

7.6. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на „бисквитки“, които помагат да се предостави възможно най-добрата според услуга.

7.7. Потребителят има право да поиска от администратора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона, както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с разпоредбите на законодателството, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. За повече информация относно обработването на лични данни, посетете раздел „Политика за поверителност“.

8. ГРАНИЦИ НА ОТГОВОРНОСТТА

8.1. АДМИНИСТРАТОРЪТ прави всичко възможно, за да поддържа на ПЛАТФОРМАТА вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

8.2. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на ПЛАТФОРМАТА.

8.3. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в други сайтове, към които ПЛАТФОРМАТА съдържа препратки.

8.4. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока.

9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

9.2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.

9.3. Ако някое от условията на настоящите Общи условия се окаже нищожно по силата на съдебно решение, акт на държавен орган или друго, това няма да влече до нищожност на разпоредбите на Общите условия. В такъв случай нищожната клауза се замества от правилата на Закона за защита на потребителите, Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закон за електронната търговия и други нормативни актовем  останалата част остава в сила.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на публикуването им в ПЛАТФОРМАТА.

10.2. Информация за Надзорни органи, до които Потребителите могат да се обръщат:

Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

10.3. При никакви обстоятелства Евроскип, неговите служители, ръководство или представители не поемат отговорност за преки, косвени, инцидентни, специални, последващи или други вреди над законоустановения минимум (дори и когато Евроскип са били предупредени за възможността от настъпването на тези вреди), произтичащи по какъвто и да е начин от използването на Платформата, включително, но не само, когато тези вреди произтичат от правилно или неправилно използване на Платформата, от неспособността за използване на Платформата, както и от прекъсването, преустановяването, промяната или прекратяването на Платформата. Това ограничаване на отговорността следва да се прилага и по отношения на вредите, настъпили в резултат на други услуги или продукти, получени чрез или рекламирани във връзка с Платформата или чрез линкове на Платформата, както и в резултат на получена информация, мнения или съвети, предоставени чрез или рекламирани във връзка с Платформата или всякакви линкове на Платформата. Потребителят разбира и приема, че Евроскип не носи отговорност за публикациите на потребителите или за клеветнически, обидни или незаконни действия от страна на други потребители или трети страни, както и че рискът от вреди, настъпили в резултат от гореизброените, се носи изцяло от Потребителя. Евроскип не дава никакви гаранции, че Платформата е подходяща за използване на други територии. Тези потребители, които осъществяват достъп до Платформата от други юрисдикции, действат на свои отговорност и риск, както и носят отговорност относно спазването на местното законодателство.